Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XXI spotkanie noworoczne Absolwentów

 i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej z Kierownictwem Uczelni,

które odbędzie się 17 stycznia 2018 roku (środa) o godzinie 18.00

w Sali Senatu w Gmachu Głównym PW.

Podczas spotkania JM Rektor PW, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, przedstawi aktualne problemy i zadania naszej Uczelni.

W programie tradycyjny toast za pomyślność Politechniki Warszawskiej!  

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej PW, na podstawie par. 19 Statutu, zwołuje Walne Zebranie Członków SAiP PW w dniu 17 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 17.45 (ew. w drugim terminie o godz. 18.45) w Sali Senatu w Gmachu Głównym PW.

Porządek Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie obrad
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokólanta.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Informacje prezesa Zarządu o działalności Stowarzyszenia w ostatnim roku.
  6. Wybory uzupełniające do Zarządu SAiP PW.

6.A. Uchwalenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej SAiP PW

  1. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

 

Punkt 6.A. został wprowadzony jako autopoprawka Zarządu, już po wysłaniu imiennych zaproszeń do członków SAiP (które omyłkowo nie zawierały tego punktu). Projekt Regulaminu Komisji Rewizyjnej jest do wglądu w biurze Zarządu i będzie udostępniony P.T. Członkom tuż przed obradami Walnego Zebrania.

 

Prosimy o niezawodne przybycie na obrady, które będą połączone z noworocznym spotkaniem z władzami uczelni. Zwracamy się również z gorącą prośbą o opłacenie składek członkowskich przelewem na konto bankowe: 35 1240 1053 1111 0000 0500 6007, ewentualnie gotówką przed lub po Walnym Zebraniu.

 

Z poważaniem,

w imieniu Zarządu SAiP PW

 

mgr inż. Tomasz Piłka   Sekretarz Zarządu                prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak  Prezes Zarządu