Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej i w dalszej części niniejszego Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest Warszawa.

§ 3

Stowarzyszenie ma osobowość prawną, własną pieczęć okrągłą z napisem w otoku
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej * Warszawa *
i znakiem PW w środku oraz odznakę organizacyjną. Wzór pieczęci i odznaki ustala Zarząd.

§ 4

W Stowarzyszeniu mogą działać sekcje problemowe zrzeszające osoby o wspólnych zainteresowaniach.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie osiągnięć Politechniki Warszawskiej i dokonań jej absolwentów, wspieranie wysiłków władz Uczelni na rzecz jej rozwoju oraz integracja środowiska i tworzenie więzów koleżeńskich pomiędzy absolwentami i przyjaciółmi PW.

§ 6

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie:
1) jednoczy środowisko zainteresowane utrzymaniem stałych kontaktów z Uczelnią i pielęgnowaniem jej tradycji,
2) integruje działania osób i instytucji na rzecz umocnienia pozycji Uczelni i jej materialnego wsparcia oraz organizowania i udzielania pomocy koleżeńskiej,
3) propaguje profesjonalizm, zasady etycznego postępowania i solidarność koleżeńską absolwentów Uczelni,
4) prowadzi działalność informacyjną o osiągnięciach badawczych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych Uczelni, a także o działalności studenckiego ruchu naukowego.
5) uczestniczy w życiu Uczelni.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

1. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel polski, a także cudzoziemiec mieszkający na terytorium Polski lub nie mający zamieszkania stałego na terenie Polski.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 8

Członkiem zwyczajnym może być osoba wyrażająca chęć działania dla urzeczywistniania celów Stowarzyszenia, w szczególności będąca absolwentem Politechniki Warszawskiej, jej doktorantem lub habilitantem, oraz osoba związana z Uczelnią więzami przyjaźni. Członkostwo zwyczajne nadaje Zarząd Główny.

§ 9

Członek zwyczajny ma prawo czynnego udziału w obradach Walnego Zebrania oraz czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 10

Do obowiązków członków zwyczajnych należy: czynne popieranie celów Stowarzyszenia, udział w jego pracach, przestrzeganie postanowień Statutu oraz opłacanie składek.

§ 11

Członkiem honorowym może zostać osoba o wybitnych zasługach dla Uczelni lub Stowarzyszenia. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku płacenia składek. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia na jednomyślny wniosek Zarządu Głównego.

§ 12

Członkiem wspierającym może być polska lub zagraniczna osoba prawna albo fizyczna, która chce wspierać Stowarzyszenie materialnie. Członek wspierający nie ma obowiązku udziału w pracach Stowarzyszenia i płacenia składek oraz nie korzysta z prawa głosu i praw wyborczych. Członkostwo wspierające nadaje i cofa Zarząd Główny.

§ 13

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie,
2) skreślenia – decyzją Zarządu Głównego, podjętą po pisemnym upomnieniu zainteresowanego – w razie niepłacenia składek przez okres 2 lat,
3) wykluczenia – decyzją Zarządu Głównego, podjętą po zasięgnięciu opinii Sądu Koleżeńskiego, lub na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego – za czyny nie licujące z godnością członka Stowarzyszenia.

2. Od decyzji Zarządu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, służy odwołanie do Walnego Zebrania.

§ 14

Członkostwo honorowe ustaje na skutek dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie lub pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania podjętą na wniosek Zarządu Głównego.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15

Władzami centralnymi Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie członków,
2) Zarząd Główny,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.

§ 16

Kadencja władz centralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§ 17

1. Naczelną władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, do którego kompetencji należy:

1) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
2) wybory pozostałych władz centralnych Stowarzyszenia oraz odwoływanie i powoływanie ich członków w trakcie kadencji, w tym uzupełnianie ich składu,
3) uchwalanie wytycznych pracy władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie odwołań od decyzji pozostałych władz Stowarzyszenia,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
6) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia.

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków, chyba że szczególny przepis Statutu stanowi inaczej.

§ 18

Do ważności uchwał Walnego Zebrania, o ile szczególny przepis Statutu nie stanowi inaczej, wymagana jest obecność:
1) w pierwszym terminie, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia,
2) w drugim terminie, wyznaczonym co najmniej o godzinę później tego samego dnia – dowolnej liczby członków Stowarzyszenia.

§ 19

Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Główny co najmniej dwa razy w ciągu kadencji. Ostatnie zebranie przed upływem kadencji jest poświęcone rozpatrzeniu sprawozdania ustępującego Zarządu i udzieleniu mu absolutorium oraz wyborom nowych władz centralnych. Zarząd zwołuje Walne Zebranie także na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia; takie Zebranie jest poświęcone jedynie sprawom określonym we wniosku.

§ 20

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się z:

1) Prezesa,
2) dwóch wiceprezesów,
3) sekretarza,
4) skarbnika,
5) 4-6 członków Zarządu Głównego.

2. Walne Zebranie wybiera Prezesa oraz – bez określania ich funkcji – pozostałych członków Zarządu Głównego, którzy, na wniosek Prezesa, wybierają spośród siebie dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do uzupełniania składu Zarządu Głównego.

3. W razie wakatu na stanowisku Prezesa Zarządu funkcje Prezesa pełni jeden z wiceprezesów wybrany przez Zarząd do czasu wyboru nowego Prezesa przez Walne Zebranie.

4. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) kierowanie Stowarzyszeniem, ustalanie jego struktury i dysponowanie jego majątkiem,
2) przygotowywanie Walnego Zebrania i wykonywanie jego uchwał,
3) sporządzanie sprawozdania, w tym finansowego, z działalności Stowarzyszenia,
4) podejmowanie innych czynności określonych przez Statut lub wymaganych przez przepisy prawa.

5. Decyzje Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej sześciu członków.

6. W sprawach powierzonych przez Zarząd Główny jego członkowie działają samodzielnie, z zastrzeżeniem postanowień § 24 ust. 3.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu Głównego, sekcji problemowych i komisji w sprawach majątkowych i sprawuje nad nimi nadzór w tych sprawach, przedstawia wnioski w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz dokonuje wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z ustawą o rachunkowości. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie. Komisja podejmuje uchwały większością głosów.

2. W celu realizacji swych zadań Komisja ma prawo wglądu do odpowiednich dokumentów Stowarzyszenia oraz żądania od Zarządu Głównego, sekcji i komisji niezbędnych wyjaśnień.

3. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami Stowarzyszenia, związane z jego działalnością. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie.

4. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim wszczyna się na wniosek zainteresowanego członka Stowarzyszenia. Sąd dąży do polubownego załatwienia sprawy. Sąd może orzec kary: upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członka na okres do jednego roku oraz wykluczenia ze Stowarzyszenia. Sąd uchwala orzeczenia większością głosów. Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie Sądu.

5. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego o zawieszeniu i wykluczeniu służy odwołanie do Walnego Zebrania.

6. Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego określają regulaminy uchwalone przez Walne Zebranie.

V. SEKCJE PROBLEMOWE I KOMISJE

§ 22

1. Sekcja problemowa jest tworzona na wniosek co najmniej 15 członków Stowarzyszenia, uchwałą Zarządu Głównego, która określa zakres zadań sekcji.

2. Działalność sekcji jest finansowana z części składek członkowskich oraz dotacji, określonych przez Zarząd Główny.

3. Zarząd sekcji, składający się co najmniej z prezesa, sekretarza i skarbnika, jest wyłaniany zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.

4. Zarząd sekcji składa Zarządowi Głównemu roczne sprawozdanie z działalności sekcji.

§ 23

Komisje powoływane są przez Zarząd Główny na stałe, dla opracowywania opinii lub stanowiska Stowarzyszenia w sprawach należących do zakresu zadań komisji, lub doraźnie, dla opracowania opinii lub stanowiska Stowarzyszenia w określonej sprawie. Komisje działają zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.

VI. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 24

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji i subwencji oraz dochodów z działalności własnej, a także z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

2. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie na wniosek Zarządu Głównego.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest jednoosobowo prezes Zarządu Głównego lub dwóch innych członków Zarządu Głównego działających łącznie na podstawie imiennych upoważnień.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Zmiana Statutu Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. Projekt zmiany Statutu powinien być rozesłany członkom Stowarzyszenia co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.

§ 26

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania, przyjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

W przypadkach określonych w ustawie rozwiązanie następuje na mocy orzeczenia sądu.

§ 27

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. W razie rozwiązania przez sąd, majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Politechniki Warszawskiej.

§ 28

Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza ustępujący Zarząd Główny lub powołana przez Walne Zebranie specjalna komisja.