Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Szanowna/y   Pani/Panie

W związku z upływem kadencji obecnych władz SAiP PW, zgodnie z  i  Statutu, dnia 05.12.20122 r. o godz. 18:00 (w drugim terminie o godz. 19) w Sali Senatu w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się Walne Zebranie Członków SAiP PW, na które uprzejmie zapraszamy.

Porządek Walnego Zebrania

 • Otwarcie Zebrania
 • Wybór przewodniczącego zebrania i protokólanta
 • Przyjęcie porządku obrad zebrania
 • Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej
 • Wybór Komisji wnioskowej
 • Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej w sprawie prawomocności WZC
 • Sprawozdanie Zarządu SAiP PW z działalności programowej
 • Sprawozdanie finansowe Zarządu SAiP PW
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 • Dyskusja
 • Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi SAiP PW
 • Zgłaszanie kandydatów do władz SAiP PW:
 • Prezesa SAiP PW,
 • Zarządu SAiP PW,
 • Komisji Rewizyjnej ,
 • Sądu Koleżeńskiego.
 • Wybory władz SAiP PW
 • Przyjęcie wniosków przedstawionych przez Komisję wnioskową
 • Ogłoszenie wyników wyborów
 • Wolne wnioski
 • Zamknięcie obrad

 

Liczymy na niezawodną obecność.

Z poważaniem,

Zarząd SAiP PW

 

Osoby zalegające ze składkami członkowskimi prosimy o wpłatę zaległości na  konto bankowe SAiP PW nr 35 1240 1053 1111 0000 0500 6007 w banku Pekao SA