Złota Księga Absolwentów PW

Regulamin Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej

wprowadzony uchwałą Zarządu SAiP PW z dnia 26 lutego 2024 r.

 

 1. Wpis do Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej, zwanej dalej Złotą Księgą, jest dorocznym wyróżnieniem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej (SAiP PW), przyznawanym absolwentom Uczelni.
 2. Wyróżnienie jest formą szczególnego uhonorowania absolwentów, którzy osiągnęli znaczący sukces w działalności zawodowej. Wyróżnienie to może być przyznane również wybitnym absolwentom odnoszącym sukcesy w kulturze, sztuce, sporcie, działalności pro publico bono etc.
 3. O wpisie do Złotej Księgi decyduje Kapituła Złotej Księgi, którą powołuje Zarząd SAiP PW na kadencję trwającą 5 lat. W skład Kapituły wchodzi od 7 do 13 członków, w tym Przewodniczący. W razie potrzeby, na wniosek Przewodniczącego, Zarząd może w trakcie kadencji uzupełnić skład Kapituły, z zastrzeżeniem maksymalnej liczby członków.
 4. Nazwiska członków Kapituły podawane są do publicznej wiadomości.
 5. Sprawy organizacyjne Kapituły prowadzi Sekretarz Kapituły powołany przez Zarząd SAiP PW spoza składu Kapituły.
 6. Liczba wyróżnionych w danym roku osób nie powinna przekroczyć 5. Co najwyżej jedna osoba może być wyróżniona za osiągnięcia niezwiązane z ukończeniem studiów w PW (punkt 2 Regulaminu).
 7. Dorobek zawodowy kandydata, jak również osiągnięcia będące podstawą wpisu do Złotej Księgi mogą podlegać ocenie przez kompetentnych opiniodawców wyznaczonych przez Kapitułę.
 8. Kandydatów do wpisu do Złotej Księgi mogą zgłaszać: dziekani wydziałów, laureaci Złotej Księgi, wydziałowe stowarzyszenia i kluby absolwentów, inżynierskie stowarzyszenia zawodowe oraz Zarząd SAiP PW z własnej inicjatywy. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zawierającym dane osobowe i adresowe kandydata wraz z uzasadnieniem. Do zgłoszenia mogą być dołączone opinie i rekomendacje.
 9. Zgłoszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia, który sprawdza je pod względem formalnym i przekazuje Przewodniczącemu Kapituły w komplecie co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Kapituły.
 10. Sposób ogłoszenia kolejnej edycji, miejsce i termin przyjmowania zgłoszeń, terminy poszczególnych etapów procedowania, termin i sposób ogłoszenia listy laureatów ustala Zarząd SAiP PW.
 11. W obradach Kapituły uczestniczą jej członkowie z prawem głosu, Sekretarz Kapituły, oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Kapituły. Obrady Kapituły są niejawne.
 12. Decyzję o wpisie kandydata do Złotej Księgi podejmuje Kapituła na swoim posiedzeniu w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku braku możliwości udziału w posiedzeniu dopuszcza się przekazanie głosów nieobecnych członków Kapituły, z zachowaniem poufności za pośrednictwem Sekretarza Kapituły. Do wpisania do Złotej Księgi zostają wybrani w głosowaniu tajnym kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 13. Osoby wpisane do Złotej Księgi honorowane są Dyplomem potwierdzającym wpis oraz Statuetką Złotej Księgi, które są wręczane uroczyście.
 14. Zarząd Główny SAiP PW, w porozumieniu z Rektorem PW, podejmuje decyzję o terminie i przebiegu uroczystości honorowania laureatów Złotej Księgi.
 15. Regulamin Złotej Księgi Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej jest jawny, a Zarząd SAiP PW podejmie decyzję o sposobach informowania opinii publicznej o jego treści i zmianach.